Articles by admin

副主席 陳妙蘭女士

陳妙蘭女士 Ms. Christina Chan 入會年份 :2012 副主席 :3/2022至今 執行委員 :2015-3/2022 委員會委員 :2015 會員 :2012- 註冊校董

執行委員 曹國俊先生

曹國俊先生 Mr. Chao Kwok Chun, Peter 入會年份 :2009 副主席 :2011-3/2022 義務司庫 :2010-2011 執行委員 :2009-2010;3/2022至今 委員會委員

義務秘書 胡建邦先生

胡建邦先生 Mr. Darrin Woo 入會年份 :2010 義務秘書 :2011至今 執行委員 :2010-2011 委員會委員:2010 會員 :2010 註冊校董

主席 杜陳瑞蘭女士

杜陳瑞蘭女士 Mrs. Sheila Chan To 入會年份 :2010 主席 :3/2022至今 副主席 :2013-3/2022 執行委員 :2010-2013 委員會委員 :2010 會員 :2010-

會長 李劉慧珠女士

李劉慧珠女士, B.B.S. Mrs. Li Veronica Wei Chue, B.B.S. 入會年份 :2010 會長:3/2022至今 執行委員 :2012-3/2022 委員會委員 :2012 會員 :2010-

執行委員 何馮小霞女士

何馮小霞女士 Mrs. Ho Fung Siu Ha, Emmy 入會年份 :2001 義務司庫 :2007-2010 執行委員 :2003-2007;2010至今 委員會委員:2002-2003 會員
1 2 3 4 5